Badania geologiczne i geoteczniczne

Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych jest istotne dla każdej inwestycji oddziałującej na podłoże budowlane. Dostarcza niezbędnych informacji o układzie gruntów, parametrach geotechnicznych i poziomach wodonośnych. Rzetelnie wykonane rozpoznanie geotechniczne pozwala ocenić przydatność terenu dla potrzeb planowanej inwestycji oraz pozwala oszacować i zoptymalizować koszty budowy. 

Zaleca się przeprowadzać badania geotechniczne przed zakupem działki a przepisy prawne wymagają, aby geotechniczne warunki posadowienia były określane dla wszystkich projektowanych obiektów budowlanych.
W wyniku przeprowadzonych badań terenowych i laboratoryjnych, w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu i rodzaju warunków gruntowo-wodnych wykonujemy:

- opinie geotechniczne

- dokumentacje z badań podłoża

- projekty geotechniczne

- projekty robót geologicznych

- plany ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne

- dokumentacje geologiczno-inżynierskie