Laboratorium gruntów

Pobrane podczas odwiertów geologicznych próbki są przekazywane do naszego laboratorium celem wykonania podstawowych analiz cech fizycznych gruntów. W pierwszym etapie próbki są poddane analizie makroskopowej, gdzie określany jest rodzaj gruntu, barwa, wilgotność oraz wstępnie plastyczność. Etap ten zakończony jest podziałem próbek do odpowiednich analiz.

Nasza oferta obejmuje następujące badania:

1) Podstawowe oznaczenia dla potrzeb klasyfikacji rodzaju gruntu:

- analiza makroskopowa

- wilgotność naturalna

- gęstość objętościowa

- zawartość części organicznych metodą utleniania

- uziarnienie metodą sitową lub areometryczną

2) Badania granic konsystencji:

- granica płynności i plastyczności według Casagrande’a

- granica plastyczności metodą wałeczkowania
- wyznaczania stopnia i wskaźnika plastyczności

3) Badania wskaźnika piaskowego