Obsługa geologiczna inwestycji

Oferujemy prowadzenie kompleksowego nadzoru geotechnicznego nad pracami ziemnymi i fundamentowymi. Prowadzone roboty kierowane są przez uprawnionego geologa. Proponujemy obsługę geologiczną inwestycji przez cały okres ich trwania, wraz z wpisami do dzienników budowy.

W ramach nadzorów wykonujemy:

  • odbiory wykopów fundamentowych
  • badanie zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną typu DPL
  • badania nośności gruntu metodą VSS oraz płytą dynamiczną
  • sprawdzamy zgodność gruntu oraz jego parametrów z założeniami projektowymi
  • pobieramy próbki do specjalistycznych badań laboratoryjnych
  • sporządzamy raporty oraz protokoły z wykonanych prac